Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

மூன்றாவதாயிரம்   பூதத்தாழ்வார்  
இரண்டாம் திருவந்தாதி  

Songs from 2182 to 2281   ( மாமல்லபுரம் )
Pages:    1    2  3  4  5  6  Next

திருகுருகைப்பிரான்பிள்ளான்அருளிச்செய்தது[2182.1]

அன்பேதளியா ஆர்வமேநெய்யாக | 
இன்புருகுசிந்தையிடுதிரியா |  நன்புருகி 
ஞானச்சுடர்விளக்கேற்றினேன், நாரணற்கு |
ஞானத்தமிழ்புரிந்தநான்.  [2182.0]

ஞானத்தால்நன்குணர்ந்து நாரணன்றன்நாமங்கள் | 
தானத்தால்மற்றவன்பேர்சாற்றினால் |  வானத் 
தணியமரர் ஆக்குவிக்குமஃதன்றே? | நாங்கள் 
பணியமரர்கோமான்பரிசு. [2183.0]

பரிசுநறுமலரால் பாற்கடலான்பாதம் | 
புரிவார்புகழ்பெறுவர்போலாம் |  புரிவார்கள் 
தொல்லமரர்கேள்வித் துலங்கொளிசேர்தோற்றத்து | 
நல்லமரர்கோமான்நகர்.[2184.0]
மேலே செல்

நகரிழைத்துநித்திலத்து நாண்மலர்கொண்டு | ஆங்கே 
திகழுமணிவயிரஞ்சேர்த்து |  நிகரில்லாப் 
பைங்கமலமேந்திப் பணிந்தேன்பனிமலராள் | 
அங்கம்வலம்கொண்டானடி.[2185.0]

அடிமூன்றிலிவ்வுலகம் அன்றளந்தாய்போலும் |
அடிமூன்றிரந்துஅவனிகொண்டாய் |  படிநின்ற 
நீரோதமேனி நெடுமாலே! நின்னடியை 
யாரோதவல்லாரறிந்து? [2186.0]

அறிந்தைந்துமுள்ளடக்கி ஆய்மலர்கொண்டு | ஆர்வம் 
செறிந்தமனத்தராய்ச்செவ்வே |  அறிந்தவன்தன் 
பேரோதியேத்தும் பெருந்தவத்தோர்காண்பரே | 
காரோதவண்ணன்கழல். [2187.0]
மேலே செல்

கழலெடுத்துவாய்மடித்துக் கண்சுழன்று | மாற்றார் 
அழலெடுத்த சிந்தையராயஞ்ச | தழலெடுத்த 
போராழியேந்தினான் பொன்மலர்ச்சேவடியை |
ஓராழிநெஞ்சே! உகந்து.[2188.0]

உகந்துன்னைவாங்கி ஒளிநிறங்கொள்கொங்கை |
அகங்குளிரஉண்ணென்றாளாவி |-உகந்து 
முலையுண்பாய்போலே முனிந்துண்டாய் | நீயும் 
அலைபண்பா லானமையாலன்று. [2189.0]

அன்றதுகண்டஞ்சாத ஆய்ச்சிஉனக்கிரங்கி | 
நின்றுமுலைதந்த இந்நீர்மைக்கு | அன்று 
வரன்முறையால்நீயளந்த மாகடல்சூழ்ஞாலம் | 
பெருமுறையாலெய்துமோபேர்த்து?[2190.0]
மேலே செல்

பேர்த்தனை மாசகடம்பிள்ளையாய் | மண்ணிரந்து 
காத்தனை பல்லுயிரும்காவலனே! | ஏத்திய 
நாவுடையேன்பூவுடையேன் நின்னுள்ளிநின்றமையால் | 
காஅடியேன்பட்டகடை.[2191.0]

கடைநின்றமரர் கழல்தொழுது | நாளும் 
இடைநின்ற இன்பத்தராவர் | -புடைநின்ற 
நீரோதமேனி நெடுமாலே! | நின்னடியை 
யாரோதவல்லாரவர்?[2192.0]

அவரிவரென்றில்லை அரவணையான்பாதம் | 
எவர்வணங்கி யேத்தாதாரெண்ணில் | -பவரும் 
செழுங்கதிரோன்ஒண்மலரோன் கண்ணுதலோனன்றே? | 
தொழுந்தகையார் நாளும்தொடர்ந்து. [2193.0]
மேலே செல்

தொடரெடுத்தமால்யானை சூழ்கயம்புக்கஞ்சிப் | 
படரெடுத்தபைங்கமலம்கொண்டு | -அன்றுஇடரடுக்க 
ஆழியான் பாதம்பணிந்தன்றே? | வானவர்கோன் 
பாழிதா னெய்திற்றுப்பண்டு. [2194.0]

பண்டிப்பெரும்பதியையாக்கி | பழிபாவம் 
கொண்டுஇங்குவாழ்வாரைக்கூறாதே |  எண்திசையும் 
பேர்த்தகரம்நான்குடையான் பேரோதிப்பேதைகாள்! | 
தீர்த்தகரராமின்திரிந்து.[2195.0]

திரிந்ததுவெஞ்சமத்துத் தேர்கடவி | அன்று 
பிரிந்தது சீதையை மான்பின்போய் | -புரிந்ததுவும் 
கண்பள்ளிகொள்ள, அழகியதே! | நாகத்தின் 
தண்பள்ளிகொள்வான்தனக்கு. [2196.0]
மேலே செல்

தனக்கடிமைபட்டது தானறியானேலும் | 
மனத்தடைய வைப்பதாம்மாலை |  வனத்திடரை 
ஏரியாம்வண்ணம் இயற்றுமிதுவல்லால் | 
மாரியார்பெய்கிற்பாற்மற்று? [2197.0]

மற்றாரியலாவர்? வானவர்கோன்மாமலரோன் | 
சுற்றும்வணங்கும்தொழிலானை |  ஒற்றைப் 
பிறையிருந்த செஞ்சடையான்பின்சென்று | மாலைக் 
குறையிரந்து தான்முடித்தான்கொண்டு.[2198.0]

கொண்டதுலகம் குறளுருவாய், கோளரியாய் | 
ஒண்திறலோன்மார்வத்துகிர்வைத்தது |  உண்டதுவும் 
தான்கடந்தவேழுலகே தாமரைக்கண்மாலொருநாள் | 
வான்கடந்தான்செய்தவழக்கு. [2199.0]
மேலே செல்

வழக்கன்றுகண்டாய் வலிசகடஞ்செற்றாய் | 
வழக்கொன்றுநீமதிக்கவேண்டா |  குழக்கன்று 
தீவிளவின்காய்க்கெறிந்த தீமைதிருமாலே! | 
பார்விளங்கச்செய்தாய்பழி.[2200.0]


Other Prabandhams:
திருப்பல்லாண்டு     திருமொழி     திருப்பாவை     நாச்சியார் திருமொழி     பெருமாள் திருமொழி     திருச்சந்தவிருத்தம்     திருமாலை     திருப்பள்ளி எழுச்சி     அமலனாதிபிரான்     கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு     பெரிய திருமொழி     திருக்குறுந்தாண்டகம்     திருநெடுந்தாண்டகம்     முதல் திருவந்தாதி     இரண்டாம் திருவந்தாதி     மூன்றாம் திருவந்தாதி     நான்முகன் திருவந்தாதி     திருவிருத்தம்     திருவாசிரியம்     பெரிய திருவந்தாதி     திருஎழுகூற்றிருக்கை     சிறிய திருமடல்     பெரிய திருமடல்     இராமானுச நூற்றந்தாதி     திருவாய்மொழி    
This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:06 -0500
 
   
    send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org