Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

இரண்டாவதாயிரம்   திருமங்கையாழ்வார்  
திருக்குறுந்தாண்டகம்  

Songs from 2032 to 2051   ( )

நிதியினைப்பவளத்தூணை நெறிமையால்நினையவல்லார் | 
கதியினைக்கஞ்சன்மாளக் கண்டுமுன்அண்டமாளும் | 
மதியினைமாலைவாழ்த்தி வணங்கிஎன்மனத்துவந்த | 
விதியினைக்கண்டுகொண்ட தொண்டனேன்விடுகிலேனே. [2032.0]

காற்றினைப்புனலைத்தீயைக் கடிமதிளிலங்கைசெற்ற 
ஏற்றினை | இமயம்மேய எழில்மணித்திரளை | இன்ப 
ஆற்றினை அமுதந்தன்னை அவுணனாருயிரையுண்ட 
கூற்றினை | குணங்கொண்டுஉள்ளம் கூறுநீகூறுமாறே. [2033.0]

பாயிரும்பரவைதன்னுள் பருவரைதிரித்து | வானோர்க் 
காயிருந்துஅமுதம்கொண்ட அப்பனைஎம்பிரானை | 
வேயிருஞ்சோலைசூழ்ந்து விரிகதிரிரியநின்ற | 
மாயிருஞ்சோலைமேய மைந்தனைவணங்கினேனே. [2034.0]
மேலே செல்

கேட்கயானுற்றதுண்டு கேழலாய்உலகங்கொண்ட | 
பூக்கெழுவண்ணனாரைப் போதரக்கனவில்கண்டு | 
வாக்கினால்கருமந்தன்னால் மனத்தினால்சிரத்தைதன்னால் | 
வேட்கைமீதூரவாங்கி விழுங்கினேற்குஇனியவாறே. [2035.0]

இரும்பனன்றுண்டநீர்போல் எம்பெருமானுக்கு | என்தன் 
அரும்பெறலன்புபுக்கிட்டு அடிமைபூண்டுஉய்ந்துபோனேன் | 
வரும்புயல்வண்ணனாரை மருவிஎன்மனத்துவைத்து | 
கரும்பினின்சாறுபோலப் பருகினேற்குஇனியவாறே. [2036.0]

மூவரில்முதல்வனாய ஒருவனை. உலகம்கொண்ட | 
கோவினைக்குடந்தைமேய குருமணித்திரளை | இன்பப் 
பாவினைப்பச்சைத்தேனைப் பைம்பொன்னையமரர்சென்னிப் 
பூவினை | புகழும்தொண்டர் என்சொல்லிப்புகழ்வர்தாமே.[2037.0]
மேலே செல்

இம்மையைமறுமைதன்னை எமக்குவீடாகிநின்ற | 
மெய்ம்மையைவிரிந்தசோலை வியந்திருவரங்கம்மேய | 
செம்மையைக்கருமைதன்னைத் திருமலையொருமையானை | 
தன்மையைநினைவார் என்தன்தலைமிசைமன்னுவாரே. [2038.0]

வானிடைப்புயலைமாலை வரையிடைப்பிரசம்ஈன்ற | 
தேனிடைக்கரும்பின்சாற்றைத் திருவினைமருவிவாழார் | 
மானிடப்பிறவி அந்தோ! மதிக்கிலர்கொள்க | தந்தம் 
ஊனிடைக்குரம்பைவாழ்க்கைக்கு உறுதியேவேண்டினாரே. [2039.0]

உள்ளமோ ஒன்றில்நில்லாது ஓசையிலெரிநின்றுண்ணும் |
கொள்ளிமேலெறும்புபோலக் குழையுமால்என்தனுள்ளம் | 
தெள்ளியீர்! தேவர்க்கெல்லாம் தேவராய்உலகம்கொண்ட |
ஒள்ளியீர்! உம்மையல்லால் எழுமையும்துணையிலோமே.[2040.0]
மேலே செல்

சித்தமும்செவ்வைநில்லாது என்செய்கேன்தீவினையேன்? | 
பத்திமைக்கன்புடையேனாவதே? பணியாய்எந்தாய்! | 
முத்தொளிமரகதமே! முழங்கொளிமுகில்வண்ணா | என் 
அத்த! நின்னடிமையல்லால் யாதுமொன்றறிகிலேனே. [2041.0]

தொண்டெல்லாம்பரவிநின்னைத் தொழுதுஅடிபணியுமாறு 
கண்டு | தான்கவலைதீர்ப்பான்ஆவதே? பணியாய் எந்தாய்! | 
அண்டமாய்எண்திசைக்கும் ஆதியாய்! நீதியான | 
பண்டமாம்பரமசோதி! நின்னையேபரவுவேனே. [2042.0]

ஆவியைஅரங்கமாலை அழுக்குடம்பெச்சில்வாயால் | 
தூய்மையில்தொண்டனேன்நான் சொல்லினேன்தொல்லைநாமம் | 
பாவியேன்பிழைத்தவாறென்று அஞ்சினேற்குஅஞ்சலென்று |
காவிபோல்வண்ணர்வந்து என்கண்ணுளேதோன்றினாரே.[2043.0]
மேலே செல்

இரும்பனன்றுண்டநீரும் போதரும்கொள்க | என்றன் 
அரும்பிணிபாவமெல்லாம் அகன்றனஎன்னைவிட்டு | 
சுரும்பமர்சோலைசூழ்ந்த அரங்கமாகோயில்கொண்ட | 
கரும்பினைக்கண்டுகொண்டு என்கண்ணிணைகளிக்குமாறே. [2044.0]

காவியைவென்றகண்ணார் கலவியேகருதி | நாளும் 
பாவியேனாகஎண்ணி அதனுள்ளேபழுத்தொழிந்தேன் | 
தூவிசேரன்னம்மன்னும் சூழ்புனல்குடந்தையானை | 
பாவியென்பாவியாது பாவியேனாயினேனே.[2045.0]

முன்பொலாஇராவணன்தன் முதுமதிளிலங்கைவேவித்து | 
அன்பினால்அனுமன்வந்து ஆங்கடியிணைபணியநின்றார்க்கு | 
என்பெலாம்உருகியுக்கிட்டு என்னுடைநெஞ்சமென்னும் | 
அன்பினால்ஞானநீர்கொண்டு ஆட்டுவன்அடியனேனே. [2046.0]
மேலே செல்

மாயமான்மாயச்செற்று மருதிறநடந்து | வையம் 
தாயமாபரவைபொங்கத் தடவரைதிரித்து | வானோர்க்கு 
ஈயுமால்எம்பிரானார்க்கு என்னுடைச்சொற்களென்னும் | 
தூயமாமாலைகொண்டு சூட்டுவன்தொண்டனேனே. [2047.0]

பேசினார்பிறவிநீத்தார் பேருளான்பெருமைபேசி | 
ஏசினார்உய்ந்துபோனார்என்பது இவ்வுலகின்வண்ணம் | 
பேசினேன்ஏசமாட்டேன் பேதையேன்பிறவிநீத்தற்கு | 
ஆசையோபெரிதுகொள்க அலைகடல்வண்ணர்பாலே. [2048.0]

இளைப்பினை இயக்கம்நீக்கி இருந்துமுன்இமையைக்கூட்டி | 
அளப்பிலைம்புலனடக்கி அன்புஅவர்கண்ணேவைத்து | 
துளக்கமில்சிந்தைசெய்து தோன்றலும்சுடர்விட்டு | ஆங்கே 
விளக்கினைவிதியின்காண்பார் மெய்ம்மையேகாண்கிற்பாரே. [2049.0]
மேலே செல்

பிண்டியார்மண்டையேந்திப் பிறர்மனைதிரிதந்துண்ணும் 
முண்டியான் | சாபம்தீர்த்த ஒருவனூர் | உலகமேத்தும் 
கண்டியூர்அரங்கம்மெய்யம் கச்சிபேர்மல்லையென்று 
மண்டினார் | உய்யலல்லால் மற்றையார்க்கு உய்யலாமே? [2050.0]

வானவர்தங்கள்கோனும் மலர்மிசையயனும் | நாளும் 
தேமலர்தூவியேத்தும் சேவடிச்செங்கண்மாலை | 
மானவேல்கலியன்சொன்ன வண்தமிழ்மாலைநாலைந்தும் | 
ஊனமதின்றிவல்லார் ஒளிவிசும்பாள்வர்தாமே.  [2051.0]


Other Prabandhams:
திருப்பல்லாண்டு     திருமொழி     திருப்பாவை     நாச்சியார் திருமொழி     பெருமாள் திருமொழி     திருச்சந்தவிருத்தம்     திருமாலை     திருப்பள்ளி எழுச்சி     அமலனாதிபிரான்     கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு     பெரிய திருமொழி     திருக்குறுந்தாண்டகம்     திருநெடுந்தாண்டகம்     முதல் திருவந்தாதி     இரண்டாம் திருவந்தாதி     மூன்றாம் திருவந்தாதி     நான்முகன் திருவந்தாதி     திருவிருத்தம்     திருவாசிரியம்     பெரிய திருவந்தாதி     திருஎழுகூற்றிருக்கை     சிறிய திருமடல்     பெரிய திருமடல்     இராமானுச நூற்றந்தாதி     திருவாய்மொழி    
This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:06 -0500
 
   
    send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org