Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

முதலாயிரம்   தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்  
திருமாலை  

Songs from 872 to 916   ( )
Pages:    1    2  3  Next

திருவங்கப்பெருமாளறையர்அருளிச்செய்தது
மற்றொன்றும்வேண்டாமனமே! | மதிளரங்கர்
கற்றினம்மேய்த்தகழலிணைக்கீழ் | - உற்ற
திருமாலைபாடும் சீர்த்தொண்டரடிப்பொடியெம்
பெருமானை | எப்பொழுதும்பேசு.[872.1]

காவலிற்புலனைவைத்துக் கலிதன்னைக்கடக்கப்பாய்ந்து | 
நாவலிட்டுழிதருகின்றோம் நமன்தமர்தலைகள்மீதே | 
மூவுலகுண்டுமிழ்ந்தமுதல்வ! நின்நாமம் கற்ற | 
ஆவலிப்புடைமைகண்டாய் அரங்கமாநகருளானே! [872.0]

பச்சைமாமலைபோல்மேனி பவளவாய்கமலச்செங்கண் 
அச்சுதா! அமரரேறே! ஆயர்தம்கொழுந்தே! என்னும் | 
இச்சுவைதவிரயான்போய் இந்திரலோகமாளும் | 
அச்சுவைபெறினும்வேண்டேன் அரங்கமாநகருளானே! [873.0]
மேலே செல்

வேதநூல்பிராயம்நூறு மனிசர்தாம்புகுவரேலும் | 
பாதியுமுறங்கிப்போகும் நின்றதில்பதினையாண்டு | 
பேதைபாலகனதாகும் பிணிபசிமூப்புத்துன்பம் | 
ஆதலால்பிறவிவேண்டேன் அரங்கமாநகருளானே! [874.0]

மொய்த்தவல்வினையுள்நின்று மூன்றெழுத்துடையபேரால் | 
கத்திரபந்துமன்றே பராங்கதிகண்டுகொண்டான் | 
இத்தனையடியரானார்க்கு இரங்கும்நம்மரங்கனாய 
பித்தனைப்பெற்றுமந்தோ! பிறவியுள்பிணங்குமாறே.[875.0]

பெண்டிராற்சுகங்களுய்ப்பான் பெரியதோரிடும்பைபூண்டு | 
உண்டிராக்கிடக்கும்போது உடலுக்கேகரைந்துநைந்து | 
தண்டுழாய்மாலைமார்பன் தமர்களாய்ப்பாடியாடி | 
தொண்டுபூண்டமுதமுண்ணாத் தொழும்பர் சோறுகக்குமாறே! [876.0]
மேலே செல்

மறஞ்சுவர்மதிளெடுத்து மறுமைக்கேவெறுமைபூண்டு | 
புறஞ்சுவரோட்டைமாடம் புரளும்போதறியமாட்டீர் | 
அறஞ்சுவராகிநின்ற அரங்கனார்க்காட்செய்யாதே | 
புறஞ்சுவர்கோலஞ்செய்து புள்கவ்வக்கிடக்கின்றீரே.[877.0]

புலையறமாகிநின்ற புத்தொடுசமணமெல்லாம் | 
கலையறக்கற்றமாந்தர் காண்பரோகேட்பரோதாம்? | 
தலையறுப்புண்டும்சாவேன் சத்தியங்காண்மின்ஐயா | 
சிலையினாலிலங்கைசெற்ற தேவனே தேவனாவான்.[878.0]

வெறுப்பொடுசமணர்முண்டர் விதியில்சாக்கியர்கள் | நின்பால் 
பொறுப்பரியனகள்பேசில் போவதேநோயதாகி |
குறிப்பெனக்கடையுமாகில் கூடுமேல்தலையைஆங்கே | 
அறுப்பதேகருமங்கண்டாய் அரங்கமாநகருளானே![879.0]
மேலே செல்

மற்றுமோர்தெய்வமுண்டே? மதியிலாமானிடங்காள் | 
உற்றபோதன்றிநீங்கள் ஒருவனென்றுணரமாட்டீர் | 
அற்றமேலொன்றறீயீர் அவனல்லால்தெய்வமில்லை | 
கற்றினம்மேய்த்தவெந்தை கழலிணைபணிமின்நீரே.[880.0]

நாட்டினான்தெய்வமெங்கும் நல்லதோரருள்தன்னாலே | 
காட்டினான் திருவரங்கம் உய்பவர்க்கு உய்யும்வண்ணம் | 
கேட்டிரேநம்பிமீர்காள்! கெருடவாகனனும்நிற்க | 
சேட்டைதன்மடியகத்துச் செல்வம்பார்த்திருக்கின்றீரே.[881.0]

ஒருவில்லாலோங்குமுந்நீரடைத்து உலகங்களுய்ய | 
செருவிலேயரக்கர்கோனைச்செற்ற நம்சேவகனார் | 
மருவியபெரியகோயில் மதிள்திருவரங்கமென்னா | 
கருவிலேதிருவிலாதீர்! காலத்தைக்கழிக்கின்றீரே.[882.0]
மேலே செல்

நமனும்முற்கலனும் பேச நரகில் நின்றார்கள் கேட்க | 
நரகமேசுவர்க்கமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி | 
அவனதூரரங்கமென்னாது அயர்த்து வீழ்ந்தளியமாந்தர் | 
கவலையுள்படுகின்றாரென்று அதனுக்கேகவல்கின்றேனே.[883.0]

எறியுநீர்வெறி கொள்வேலை மாநிலத்துயிர்களெல்லாம் | 
வெறிகொள்பூந்துளவமாலை விண்ணவர்கோனையேத்த | 
அறிவிலாமனிசரெல்லாம் அரங்கமென்றழைப்பராகில் | 
பொறியில்வாழ் நரகமெல்லாம் புல்லெழுந்தொழியுமன்றே.[884.0]

வண்டினமுரலும்சோலை மயிலினமாலும்சோலை | 
கொண்டல்மீதணவும்சோலை குயிலினம்கூவும்சோலை | 
அண்டர்கோனமரும்சோலை அணிதிருவரங்கமென்னா | 
மிண்டர்பாய்ந்துண்ணும் சோற்றை விலக்கி நாய்க்கிடுமினீரே. [885.0]
மேலே செல்

மெய்யர்க்கேமெய்யனாகும் விதியிலாவென்னைப்போல | 
பொய்யர்க்கே பொய்யனாகும்புட்கொடியுடையகோமான் | 
உய்யப்போமுணர்வினார்கட்கு ஒருவனென்றுணர்ந்தபின்னை | 
ஐயப்பாடறுத்துத்தோன்றும் அழகனூரரங்கமன்றே. [886.0]

சூதனாய்க்கள்வனாகித் தூர்த்தரோடிசைந்தகாலம் | 
மாதரார்கயற்கணென்னும் வலையுள்பட்டழுந்துவேனை | 
போதரேயென்றுசொல்லிப் புந்தியுள்புகுந்து | தன்பால் 
ஆதரம்பெருகவைத்த அழகனூரரங்கமன்றே.[887.0]

விரும்பிநின்றேத்த மாட்டேன் விதியிலேன்மதியொன்றில்லை | 
இரும்புபோல்வலியநெஞ்சம் இறையிறையுருகும் வண்ணம் | 
சுரும்பமர்சோலைசூழ்ந்த அரங்கமாகோயில் கொண்ட | 
கரும்பினைக்கண்டுகொண்டு என்கண்ணிணை களிக்குமாறே![888.0]
மேலே செல்

இனிதிரைத்திவலைமோத எறியும் தண்பரவைமீதே | 
தனிகிடந்தரசுசெய்யும் தாமரைக்கண்ணனெம்மான் | 
கனியிருந்தனையசெவ்வாய்க் கண்ணணைக்கண்டகண்கள் | 
பனியரும்புதிருமாலோ! என்செய்கேன்பாவியேனே?[889.0]

குடதிசைமுடியைவைத்துக் குணதிசைபாதம் நீட்டி | 
வடதிசைபின்புகாட்டித் தென்திசையிலங்கை நோக்கி | 
கடல்நிறக்கடவுளெந்தை அரவணைத்துயிலுமாகண்டு | 
உடலெனக்குருகுமாலோ? என்செய்கேன்? உலகத்தீரே! [890.0]


Other Prabandhams:
திருப்பல்லாண்டு     திருமொழி     திருப்பாவை     நாச்சியார் திருமொழி     பெருமாள் திருமொழி     திருச்சந்தவிருத்தம்     திருமாலை     திருப்பள்ளி எழுச்சி     அமலனாதிபிரான்     கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு     பெரிய திருமொழி     திருக்குறுந்தாண்டகம்     திருநெடுந்தாண்டகம்     முதல் திருவந்தாதி     இரண்டாம் திருவந்தாதி     மூன்றாம் திருவந்தாதி     நான்முகன் திருவந்தாதி     திருவிருத்தம்     திருவாசிரியம்     பெரிய திருவந்தாதி     திருஎழுகூற்றிருக்கை     சிறிய திருமடல்     பெரிய திருமடல்     இராமானுச நூற்றந்தாதி     திருவாய்மொழி    
This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:06 -0500
 
   
    send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org