Tamil Scriptures/Songs in languages
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

Vinayagar Songs
vinAyakar akaval - Vinayagar Agaval
vinAyakar anupUti - Vinayagar Anupoothi
vinAyakar kavacham - Vinayagar Kavasam
vinAyakar kAriya chitti mAlai - Vinayagar Kariya SIddhi Maalai
vinAyakar tiruppukazh - Vinayagar Thiruppugazh

Bhajans
paja^nai pATalkaL Bhajans
kiruShNA - kiruShNA mukuntA murAre  
turkkai - ayikiri nanti^ni  
turkkai - ch^ellAttA ch^ella mAriyAttA  
p^otu - mAlai chARRi^nAL  
p^otu - kauri kalyANa vaipokame  
muruka^n - ARumuka chuvAmi viruttam  
muruka^n - ava^nAchip pattu  
muruka^n - vel vel vaTivel vetAnta vaTivel  
muruka^n - ATuka U~nchal ATukave  
muruka^n - ^e^n^noTum pechu chAminAtA  
muruka^n - ^oyilATTam  
muruka^n - hara hara chupramaNyam  
muruka^n - pAchi paTarnta malai murukaiyA  
muruka^n - hara hara chupramaNyam  
muruka^n - mayile mayile nI ATu  
muruka^n - pachchai mayil vAka^na^ne  
muruka^n - p^omma p^ommatA taiya  
muruka^n - nI~NkaL vArume...p^erutta pAruLIr  
muruka^n - ch^ollu~Nko.. velmurukA velmurukA vel!  
muruka^n - velavA vaTi velavA  
muruka^n - ^e^n^nappa^ne ... ^e^n ayya^ne  
muruka^n - ATu mayile kUttATu mayile  
muruka^n - murukA murukA murukA murukA arakarokarA  
muruka^n - nIyallAl t^eyvamillai  
muruka^n - chantamiku ch^entamizhil mAlai t^oTutte^n  
muruka^n - aLLik k^oTuppatil vallamai p^eRRava^n appa^n pazha^niyappa^n  
muruka^n - Alolam pATukuRa vaLLiyammai  
muruka^n - oru taram charavaNapavA ^e^nRu ch^olpavar  
muruka^n - ta~Nkaratam ^o^nRu i~Nku achaintu varach  
muruka^n - ta~Nkaratam ^o^nRu i~Nku achaintu varach  
muruka^n - ta~Nkaratam ^o^nRu i~Nku achaintu varach  
muruka^n - ^etta^nai ala~NkAram muttamizh muruka^nukku  
vinAyakar - ma~NkaLattu nAyaka^ne  
vinAyakar - piLLaiyAr piLLaiyAr  
vinAyakar - t^onti kaNapati  
vinAyakar - kaNecha charaNam  
vinAyakar - om kaNecha pAhimAm  

Misc Songs
kids_sloka English pdf
paja^nai pATalkaL Bhajans
Iyyappan Bhajans English pdf
Murugan Songs
kantar chaShTi kavacham -Kandhar Sasti Kavasam
kanta kuru kavacham -Kandha Guru Kavasam
chaNmuka kavacham - Shanmuga Kavasam
kantar a^nupUti - Kandhar Anupoothi
tiruppukazh Selected Thiruppugazh
tiruppukazh ^eN & akara varichai - All Thiruppugazh & Search
tiruppukazh ^eN & akara varichai - All Thiruppugazh & Search
tiruppukazh tala~NkaL - Thiruppugazh sthalam
tiruppukazh chantam - Thiruppugazh by Santham
paripUraNa pa~nchAmirta vaNNam - Paripoorna Panchamrtha vannam
pakai kaTital - Pagai Kadithal
kantar kali v^eNpA - Kandhar kali Venba
vel, viruttam Vel virutham
mayil viruttam Mayil virutham
cheval viruttam Saeval virutham
tiruvakuppu ThiruVaguppu
vel mARal - Vel Maaral
kumArastavam - Kumarstavam
chuppiramaNiya aShTottiram Subramnaya Ashtothram
108 murukA poRRi - Muruga Potri
Shivan Songs
tirumuRai puttaka varichai Thirumurai by Books
tirumuRai All Thirumurai
tirumuRai teTal
chivapurANam SivaPuranam
tiruvAchakam muRRotal - Thiruvaasagam Mutrothal
tirumuRai tala~NkaL Thirumurai by Places
tirumuRai paN Thirumurai by Pann/Melody
nalam tarum patika~NkaL Beneficial Pathigam
vAzhviyal tirumuRai pATalkaL Daily Prayers from Thirumurai
karu mutal tiru varai- Karu Muthal Thiru Varai
akattiyar tevArattiraTTu - Agathiyar Thevaara Thirattu
1 tirumuRai - Thirumurai
2 tirumuRai - Thirumurai
3 tirumuRai - Thirumurai
4 tirumuRai - Thirumurai
5 tirumuRai - Thirumurai
6 tirumuRai - Thirumurai
7 tirumuRai - Thirumurai
8 tirumuRai - Thirumurai
9 tirumuRai - Thirumurai
10 tirumuRai - Thirumurai
11 tirumuRai - Thirumurai
tirumuRai varalARRu varichai Thirumurai Historical Order
vAzhttu pATalkaL - Mangalam Songs
mazhaikkA^na patika~NkaL Songs for Rain
1008 chiva^n poRRi - Sivan PotRi
aruNAchchala chiva akSharamaNimAlai - Arunachala Akshara Maalai
Ambaal Songs
apirAmi antAti - Abirami Anthaathi
chakala kalA valli - Sakalakala valli Maalai
lalitA navaratti^na mAlai - Lalitha Navaratna Maalai
mI^nATchiyammai piLLaittamizh Meenakshiammai pillai tamil
vaTivuTai mANikka mAlai Vadivudai Maanicka Maalai
apayAmpikai chatakam - Abhayaambigai Sadhagam
kAmAkShi tukka nivarA^ni Kaamaakshi Dukka Nivaarani
Perumaal Songs
Search Prabandham
ThiruPallandu
Periazhvar Thirumozhi
Thiruppavai
Nachiar Tirumozhi
Perumal Thirumozhi
Thiruchchanda Viruththam
Thirumaalai
Thiruppalliyezhuchchi
Amalanadhi piran
Kanni Nun Siruththambu
Peria Thirumozhi
Kurun Thandagam
Nedum Thandagam
First Thiruvandhadhi
Second Thiruvandhadhi
Third Thiruvandhadhi
Fourth Thiruvandhadhi
Thiruviruththam
Thiruvasiriyam
Peria Thiruvandhadhi
Thiruvezhukkurrirukkai
Siriya Thirumadal
Peria Thirumadal
Thiruvay Mozhi
Ramanuja Nootrandhadi
Garuda Gamana Tava
This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:06 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org