Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
விநாயகர் அநுபூதி

1. நாநலம் பெற
பூவார் புனிதா! புவனத்தலைமைத்
தேவா! கரியின் சிரமே உளவா!
மூவாத் தமிழால் முறையே உனைஎன்
நாவால் புகழும் நலமே அருள்வாய்.

2. சொல் வன்மை பெற
வில்லாண் மையரும் விரிமா தமிழில்
வல்லாண் மையரும் வளமாய்ப் புகழும்
நல்லாண் மையது நனியே மிளிரும்
சொல்லாண் மைகொடு எந்துரியப் பொருளே!

3. கீழ்மைப் பண்புகள் அழிய
காமா திகளாம் கயமைப் பிணிகள்
போமா(று) அருள்வாய் புரைதீர்த்து எனைஆள்
கோமா! கருணைக் குகனார் தமியா!
பூமா! பொலமார் புலவா! வருவாய்!

4. முழு முதலை உணர
அந்தே வர்களும் அயன் மால் அரனும்
சுத்தாத் துவிதத் துறைநின் றவரும்
'கத்தா கரிமா முகத்தான்' எனவே
வித்தா ரமொடு விளம்பும் இறையே!

5. குருவாய் வந்து அருளுவான்
காவா எனைஐங் கரனே! மதுரப்
பாவா ணர்புகழ் பரமென் குருவே!
நீவா விரைவாய் நிமலன் புதல்வா!
தாவா கருணைத் தளிர்சே வடியே!

6. பேரின்பம் பெற
ஒருகொம் புடையான்; உயர்மோ தகமே;
விரும்பும் பெருமான்; விடையோன் குமரன்;
சுரும்பார் தொடையன்; சுகமா குமெலாம்
அருள்வான்; அருள்வான்; அடியார் அவர்க்கே!

7. விதியினால் வரும் வேதனை நீங்க
பேழ்வாய்ப் பெரியோன் பெரும்பூங் கழலைச்
சூழ்வார், பணிவார், துதிப்பார் அவர்க்கே
ஊழ்வே தனைதீர்த்(து) உளமே மகிழ
வாழ்வே தரும்வல் லபைநா தரே!

8. பேய் பூதங்களால் வரும் துன்பங்கள் அகல
பேய்பூ தமொடு பிலிசூனியமும்
பாய்வேங் கையதும் பரையின் அருமைச்
சேய்வா ரணனார் திருப்பேர் புகலப்
போய்மாய்ந் திடுமெ புனிதம் வருமே!

9. நல்ல புலமை பெற
பல்காப் பியங்கள் பகரும் திறமும்
ஒல்காப் புகழும், உயர்செல் வமதும்
நல்காய் நலமாய்; நளின மலர்த்தாள்
செல்வா! திகழ்சித் திவிநா யகனே!

Back to Top

10. சிறியவனும் அருள் பெற
பூந்தார் சுழல் வில் புருவம், தளிர்போல்
ஆந்தே கம்மிளிர் அணியார் இருவர்
சார்ந்தே விளங்கும் தனிமா முதலே!
தேர்ந்தே தொழுதேன் சிறியேற்(கு) அருளே!

11. புலன்களை அடக்க
வஞ்சப் புலன் என் வசமாய் நிசமாய்க்
கொஞ்சிக் குலவிக் குணமாய் மிளிர
எஞ்சித் தமதில் இனிதே உனது
கஞ்சக் கழல்வை கணநா யகனே!

12. வறுமை நீங்கிச் செல்வம் பெருக
பொல்லா வறுமை, புரைசால் கொடுநோய்
எல்லாம் ஒழித்தே எனைஆண் டிடவே
வல்லாய் வருவாய் வளமே தருவாய்
உல்லா சமிளிர் ஒருகை முகனே!

13. இப்பிறவிப் பயன் பெற்று வீடு பேறு பெற
மகத்தாய் அணுவாய் மதியாய்க் கதிராய்
செகத்தாய் அறிவாய்த் திகழ்சாட் சியதாய்
அகத்தும் புறத்தும் அகலாப் பொருளாய்
இகத்தும் பரத்தும் இருக்கும் பரமே!

14. நிறைந்த அருளைப் பெற
கருணைக் கடலைங் கரனே! கபிலர்க்(கு)
அருளே கொடுத்தாய்; அபயம் அளித்தாய்;
தருவே அனையாய்! தமியன் தனைஆள்
குருவே பொறுமை குணநா யகனே!

15. அருட்பாடல்கள் இயற்ற
கற்பார் இதயக் கமலத்(து) உறையூம்
அற்பார் ஒளியே! அழகுஆனை முகா!
பொற்பாய் உனது பொலந்தாள் மலர்க்கே
நற்பா கொடுத்தேன் நனிஏற்(று) அருளே!

16. செய்த பிழைகள் எல்லாம் தீர
ஆற்றல் அறீயேன் அடிசெய் பிழைதீர்
சீற்றம் தவிர்வாய் திகழ்சிற் பர! யான்
சாற்றும் தமிழ்மா லைதனைத் துதிக்கை
ஏற்றே அருள்வாய்! அருள்வாய் இனிதே.

17. எல்லாப் பிறவிகளிலும் இறை எண்ணம் பெற
எந்தப் பிறப்பை எடுத்தா லும் உனைச்
சொந்தத் தமிழால் துதிசெய் திடவே
கொந்தே அலர்தார்க் குழல்வல் லபையாள்!
சிந்தைக்(கு) உகந்தாய்! சிறப்பாய் அருளே!

18. பழைய பாவங்கள் தீர
சிந்தா மணிதான் திகழ்மார் புடையாய்!
முந்தை வினையை முழுதும் தொலைத்(து) ஆள்
எந்தாய்! எளியேன் எனை நீ எழிலாய்
வந்து ஆள்! உயர் ஓ வடிவப் பொருளே!

19. வலிமை பெற
பகையார் அவர்மு புரமே பொடியா
நகைசெய் தபிரான் நலமாம் கனியை
வகையாய் அருள வலம்வந் தவனே!
தகையாய்! திடம்நீ தருவாய் மணியே!

Back to Top

20. எல்லாச் செல்வங்களும் பெற
சீரோங் கிடும்:நல் திறமும் பெருகும்:
ஏரோங் கிடுமே: இனிதாம் திடமே
பேரோங் கிடும்:நல் பெரும்வே ழமுகன்
தாரோங் கடியைத் தொழுவார் தமக்கே!

21. குழந்தைப் பேறும் செல்வமும் பெற
மகப்பே(று) அருள்வான்: மகிழ்வாய் நிதியை
அகத்தே தருவான்: அணியன்: கரிமா
முகத்தான் அடியை முறையாய் நிறையாய்ச்
செகத்தீர் தொழுமின்! தொழுமின்! தினமே!

22. நவக்கிரகங்களும் நல்லருள் புரிய
பெருமைப் பரிதி பிறை இத் தரைசேய்
அருமால் குருவே அசுரர் குரவன்
கருமை அரவூகள் இவை நலமாம்
ஒருகை முகன்பேர் உரைப்பார் அவர்க்கே!

23. மன அமைதி பெற
ஓடித் திரிவாய் உலகுஏ ழும்மிக
வாடித் திரிவாய் மனமே! தகுமோ
கூடிக் குலவா ஒருகோ டனைநீ
பாடிப் பணிவாய் பணிவாய் நலமே!

24. பயமின்றி வாழ
ஏகாக் கரனை எழில் ஐங்கரனைப்
பூகாப் பவனைப் பொறுமைக் குணனை
மாகா ளியவள் மகனை மனனே!
நீகா எனவே நிதமும் பணியே!

25. நலங்கள் பல வந்து சேர
தேடி பணிவார் சிலபேர்: சிறப்பாய்
ஆடிப் பணிவார் சிலபேர்: அணியாய்ப்
பாடிப் பணிவார் சிலபேர்: அவரை
நாடித் தருவான் நலம் ஐமுகனே!

26. பகை நீங்க
துட்டர் குதர்க்கர் தொலைந்தே பொடியாய்ப்
பட்டே இரியப் படையை விடுவாய்!
சிட்டர் புகழும் திறமே! வளரும்
மட்டில் மதமார் மழலைக் களிறே!

27. இதமான வாழ்வூ பெற
விண்நீ: உடுநீ: மிளிர்வா யூவூம்நீ:
மண்நீ: அனல்நீ: புனல்நீ: மதிநீ:
கண்நீ: மணிநீ: கவினார் ஒளிநீ:
எண்நீ: எனைஆள் இதம்செய் பவனே!

28. நல்ல வழியில் செல்ல
தீய நெறிநாத் திகத்தில் திளைத்தே
ஆய நெறியை அறியா திருந்தேன்
தூய நெறியின் தொடர்காட் டினைநீ
ஆயூம் நெறியூம் அறிவித் தனையே!

29. பிறவித் துன்பம் நீங்க
தொல்லைப் பிறவித் துயர்மா கடலுள்
அல்லல் வழியில் அழுந்தல் முறையோ?
செல்வா! பிரமச் செழுமா மணியே!
நல்லாய் கரைஏற் றிடும் ஐங்கரனே!

Back to Top

30. அறியாமை அழிய
மாயை எனும்கார்த் திரையைத் தெரிந்துஎன்
பேயை விரட்டும் பெருமான் ஒருவன்:
தாயை நிகர்த்த தனிமா முதல்வன்:
காயைக் கனிஆக் குவன்கண் ணியனே!

31. நன்மைகள் பெற
அயில்கை உளநம் அறூமா முகற்கே
மயிலூர் திதனை மகிழ்ந்தே அளித்தான்
செயிர்தீர் அடியார் சிறப்பாம் வகையில்
ஒயிலாய் நலம்தந்(து) உயர்த்தும் அவனே.

32. அர்ச்சித்து அருளைப் பெற
கரிமா முகனின் கருணை அறியார்
எரிவாய் நரகில் இடரே படுவார்:
விரிமா தவரும் விரும்பும் பெரியோன்
அரிதா அருச்சித்(து) அவனைப் புகழே.

33. எண்வகைச் சித்திகளைப் பெற
இருநான்(கு) அவதானம் எண்சித்திகளும்
பெருமான் உமையின் பெரும்பிள் ளையவன்
தருவான்! தருவான்! தரவே விரைவாய்
வருவான்! வருவான்! வழுத்தாய் மனனே!

34. பிரணவப் பொருளை உணர
கருமால் வினையைக் களைந்தே அருளும்
திருவைந் தெழுத்தும் திகழா றெழுத்தும்
இருநான் கெழுத்தும் எமதுஐங் கரனார்
ஒருபேர் எழுத்தே: உணர்வாய் மனனே!

35. இறை எண்ணம் பெற
அளவைக் கடந்தான்: அகிலம் கடந்தான்:
உளதத் துவத்தின் உயர்வைக் கடந்தான்:
வளமாம் நிலைமேல் வசிப்பான் பெரியோன்
உளமே அறிந்துஇன் புறவே வருவாய்!

36. படித்தோர் துன்பம் நீங்க
கத்தும் தரங்கக் கடல்சூழ் புவியில்
தித்தித் திடும்செந் தமிழ்மா லைசெயூம்
வித்தர் களின் தீ வினையை விலக்கும்
அத்தித் தலையன் அருட்பார் வையதே!

37. நல்ல கவி பாட
ஆரா அமுதம் என ஆ சுகவி
சீராப் புகலும் திறமே அருள்வாய்!
தீராக் கலைகள் திகழ்வா ரிதியே!
வாராய்! வளமே வளர்வா ரணனே!

38. விநாயகனைக் கண்டு மகிழ
வேதா கமமே மிகவூம் புகழும்
பாதாம் புயனே! பணிசெய் அடியேற்(கு)
ஆதா ர!நின(து) அருட்காட் சிதர
வாதா எழில் 'ஓ' வடிவானவனே!

39. விநாயகனின் அருளைப் பெற
உம்பர் புகழும் உறூதிப் பொருளே!
தும்பிச் சிரனே! தொழுதேன்: தொழுதேன்:
நம்பும் எனைநீ நழுவ விடாமல்
அம்பொன் கரத்தாய் எனைஆண்(டு) அருளே!

40. குறை தீர
கவிஞன் புகழும் கவின் ஆர்தமிழ் உன்
செவிஏ றியூம்நீ திருகல் சரியோ?
புவிதான் புகழும் புழைக்கைய! கரம்
குவிவேன்: மகிழ்வேன்: குறைதீர்த்தருளே!

Back to Top

41. அருள் மழையில் நனைய
மங்கை வலபை மணவா ளன் அருள்
பொங்கும் புலன் போல் பொழிந்தே புவனம்
எங்கும் நிறைந்தே இருக்கின் றதுகண்!
துங்கக் குணத்தீர்! புசியின் தொழுதே!

42. ஆணவம் அகல
மூல மலவா தனைதீர் முதல்வா!
சீல செழும்செம் சடையன் சிவனார்
பால! உயர்தற் பரனே! அருள்தா!
கோலம் மிளிரும் குணமார் பொருளே!

43. பக்குவம் பெற
சித்தி தரும்சத் திநிபா தமதே
எத்தி நமதில் எனைவந்(து) உறுமோ?
அத்தி முகவா!அருமைத் தலைவா!
சத்தி தனையா! தமியற்கு உரையே!

44. துயரம் நீங்க
முதல்வா படவே முடியா(து) இனிதோ
இதமே அருளா(து) இருத்தல் என்ன? பொற்
பதமே உடையாய்! பணிந்தேன்! பரையின்
புதல்வா அருளாய்! புரைதீர்ப் பவனே!

45. பேரருள் பெற
சீலன் துதிக்கைச் சிரனை அனவே
ஞாலத் தினிலே நலம் ஈவர் எவர்?
கோலச் சிகிவா கனனாம் குகனும்
சாலப் புகழும் தனிமன் அவனே!

46. கவலைகள் ஒழிய
திண்தோள் சதுரும் திகழ் ஐங்கரமும்
வண்டார் குழலார் மகிழ்ந்தே மருங்கில்
பண்டே வளர்கோ லமதைப் பணிவாய்க்
கண்டேன்: களித்தேன்: கவலை இலனே!

47. ஞானம் பெற
மோன நிலையில் முழுசித் திபெறும்
ஞானம் தருவாய்! நலமார் பெரியோய்!
தீனன் எனைஆள் திருமன் கருணைத்
தேனம் எனவே திகழ்கின் றவனே!

48. பிறவி அச்சம் நீங்க
அச்சம் விடுத்தேன் அரனார் முதலோர்
மெச்சும் படியாய் மிளிர் ஐங்கர! நின்
பச்சைத் தளிராம் பதமே பலமாய்
இச்சை யூடனே பிடித்தேன் இதமே!

49. சகல சித்திகளும் பெற
பக்தி நெறியில் பலமாய் உறைவார்
அத்தி முகனின் அடியைப் பணிவார்;
முத்தி பெறுவார்; முதன்மை உறுவார்;
சித்தி இடைவார் திடமே! திடமே!

50. புகழைப் பெறுவதற்கு
தாதா சரணம்; சரணம் தளிர்த்தாள்
நீதா சரணம் சரணம்; நிகர் இல்
வேதா தரணே சரணம்; மிளர் ஐம்
பூதா சரணம்! புகழ்நாற் புயனே!

51. உலகம் வாழ
ஊழி முதல்வன் உயர்வே ழமுகன்
வாழி! திருசத் திகளும் அணியாம்
வாழி! கவினார் வாச மலர்த்தாள்
வாழி! அடியார் வளம்வா ழியவே!
Back to Top
विनायकर् अनुपूति

1. नानलम् पॆऱ
पूवार् पुऩिता! पुवऩत्तलैमैत्
तेवा! करियिऩ् चिरमे उळवा!
मूवात् तमिऴाल् मुऱैये उऩैऎऩ्
नावाल् पुकऴुम् नलमे अरुळ्वाय्.

2. चॊल् वऩ्मै पॆऱ
विल्लाण् मैयरुम् विरिमा तमिऴिल्
वल्लाण् मैयरुम् वळमाय्प् पुकऴुम्
नल्लाण् मैयतु नऩिये मिळिरुम्
चॊल्लाण् मैकॊटु ऎन्तुरियप् पॊरुळे!

3. कीऴ्मैप् पण्पुकळ् अऴिय
कामा तिकळाम् कयमैप् पिणिकळ्
पोमा(ऱु) अरुळ्वाय् पुरैतीर्त्तु ऎऩैआळ्
कोमा! करुणैक् कुकऩार् तमिया!
पूमा! पॊलमार् पुलवा! वरुवाय्!

4. मुऴु मुतलै उणर
अन्ते वर्कळुम् अयऩ् माल् अरऩुम्
चुत्तात् तुवितत् तुऱैनिऩ् ऱवरुम्
'कत्ता करिमा मुकत्ताऩ्' ऎऩवे
वित्ता रमॊटु विळम्पुम् इऱैये!

5. कुरुवाय् वन्तु अरुळुवाऩ्
कावा ऎऩैऐङ् करऩे! मतुरप्
पावा णर्पुकऴ् परमॆऩ् कुरुवे!
नीवा विरैवाय् निमलऩ् पुतल्वा!
तावा करुणैत् तळिर्चे वटिये!

6. पेरिऩ्पम् पॆऱ
ऒरुकॊम् पुटैयाऩ्; उयर्मो तकमे;
विरुम्पुम् पॆरुमाऩ्; विटैयोऩ् कुमरऩ्;
चुरुम्पार् तॊटैयऩ्; चुकमा कुमॆलाम्
अरुळ्वाऩ्; अरुळ्वाऩ्; अटियार् अवर्क्के!

7. वितियिऩाल् वरुम् वेतऩै नीङ्क
पेऴ्वाय्प् पॆरियोऩ् पॆरुम्पूङ् कऴलैच्
चूऴ्वार्, पणिवार्, तुतिप्पार् अवर्क्के
ऊऴ्वे तऩैतीर्त्(तु) उळमे मकिऴ
वाऴ्वे तरुम्वल् लपैना तरे!

8. पेय् पूतङ्कळाल् वरुम् तुऩ्पङ्कळ् अकल
पेय्पू तमॊटु पिलिचूऩियमुम्
पाय्वेङ् कैयतुम् परैयिऩ् अरुमैच्
चेय्वा रणऩार् तिरुप्पेर् पुकलप्
पोय्माय्न् तिटुमॆ पुऩितम् वरुमे!

9. नल्ल पुलमै पॆऱ
पल्काप् पियङ्कळ् पकरुम् तिऱमुम्
ऒल्काप् पुकऴुम्, उयर्चॆल् वमतुम्
नल्काय् नलमाय्; नळिऩ मलर्त्ताळ्
चॆल्वा! तिकऴ्चित् तिविना यकऩे!

Back to Top

10. चिऱियवऩुम् अरुळ् पॆऱ
पून्तार् चुऴल् विल् पुरुवम्, तळिर्पोल्
आन्ते कम्मिळिर् अणियार् इरुवर्
चार्न्ते विळङ्कुम् तऩिमा मुतले!
तेर्न्ते तॊऴुतेऩ् चिऱियेऱ्‌(कु) अरुळे!

11. पुलऩ्कळै अटक्क
वञ्चप् पुलऩ् ऎऩ् वचमाय् निचमाय्क्
कॊञ्चिक् कुलविक् कुणमाय् मिळिर
ऎञ्चित् तमतिल् इऩिते उऩतु
कञ्चक् कऴल्वै कणना यकऩे!

12. वऱुमै नीङ्किच् चॆल्वम् पॆरुक
पॊल्ला वऱुमै, पुरैचाल् कॊटुनोय्
ऎल्लाम् ऒऴित्ते ऎऩैआण् टिटवे
वल्लाय् वरुवाय् वळमे तरुवाय्
उल्ला चमिळिर् ऒरुकै मुकऩे!

13. इप्पिऱविप् पयऩ् पॆऱ्‌ऱु वीटु पेऱु पॆऱ
मकत्ताय् अणुवाय् मतियाय्क् कतिराय्
चॆकत्ताय् अऱिवाय्त् तिकऴ्चाट् चियताय्
अकत्तुम् पुऱत्तुम् अकलाप् पॊरुळाय्
इकत्तुम् परत्तुम् इरुक्कुम् परमे!

14. निऱैन्त अरुळैप् पॆऱ
करुणैक् कटलैङ् करऩे! कपिलर्क्(कु)
अरुळे कॊटुत्ताय्; अपयम् अळित्ताय्;
तरुवे अऩैयाय्! तमियऩ् तऩैआळ्
कुरुवे पॊऱुमै कुणना यकऩे!

15. अरुट्पाटल्कळ् इयऱ्‌ऱ
कऱ्‌पार् इतयक् कमलत्(तु) उऱैयूम्
अऱ्‌पार् ऒळिये! अऴकुआऩै मुका!
पॊऱ्‌पाय् उऩतु पॊलन्ताळ् मलर्क्के
नऱ्‌पा कॊटुत्तेऩ् नऩिएऱ्‌(ऱु) अरुळे!

16. चॆय्त पिऴैकळ् ऎल्लाम् तीर
आऱ्‌ऱल् अऱीयेऩ् अटिचॆय् पिऴैतीर्
चीऱ्‌ऱम् तविर्वाय् तिकऴ्चिऱ्‌ पर! याऩ्
चाऱ्‌ऱुम् तमिऴ्मा लैतऩैत् तुतिक्कै
एऱ्‌ऱे अरुळ्वाय्! अरुळ्वाय् इऩिते.

17. ऎल्लाप् पिऱविकळिलुम् इऱै ऎण्णम् पॆऱ
ऎन्तप् पिऱप्पै ऎटुत्ता लुम् उऩैच्
चॊन्तत् तमिऴाल् तुतिचॆय् तिटवे
कॊन्ते अलर्तार्क् कुऴल्वल् लपैयाळ्!
चिन्तैक्(कु) उकन्ताय्! चिऱप्पाय् अरुळे!

18. पऴैय पावङ्कळ् तीर
चिन्ता मणिताऩ् तिकऴ्मार् पुटैयाय्!
मुन्तै विऩैयै मुऴुतुम् तॊलैत्(तु) आळ्
ऎन्ताय्! ऎळियेऩ् ऎऩै नी ऎऴिलाय्
वन्तु आळ्! उयर् ओ वटिवप् पॊरुळे!

19. वलिमै पॆऱ
पकैयार् अवर्मु पुरमे पॊटिया
नकैचॆय् तपिराऩ् नलमाम् कऩियै
वकैयाय् अरुळ वलम्वन् तवऩे!
तकैयाय्! तिटम्नी तरुवाय् मणिये!

Back to Top

20. ऎल्लाच् चॆल्वङ्कळुम् पॆऱ
चीरोङ् किटुम्:नल् तिऱमुम् पॆरुकुम्:
एरोङ् किटुमे: इऩिताम् तिटमे
पेरोङ् किटुम्:नल् पॆरुम्वे ऴमुकऩ्
तारोङ् कटियैत् तॊऴुवार् तमक्के!

21. कुऴन्तैप् पेऱुम् चॆल्वमुम् पॆऱ
मकप्पे(ऱु) अरुळ्वाऩ्: मकिऴ्वाय् नितियै
अकत्ते तरुवाऩ्: अणियऩ्: करिमा
मुकत्ताऩ् अटियै मुऱैयाय् निऱैयाय्च्
चॆकत्तीर् तॊऴुमिऩ्! तॊऴुमिऩ्! तिऩमे!

22. नवक्किरकङ्कळुम् नल्लरुळ् पुरिय
पॆरुमैप् परिति पिऱै इत् तरैचेय्
अरुमाल् कुरुवे अचुरर् कुरवऩ्
करुमै अरवूकळ् इवै नलमाम्
ऒरुकै मुकऩ्पेर् उरैप्पार् अवर्क्के!

23. मऩ अमैति पॆऱ
ओटित् तिरिवाय् उलकुए ऴुम्मिक
वाटित् तिरिवाय् मऩमे! तकुमो
कूटिक् कुलवा ऒरुको टऩैनी
पाटिप् पणिवाय् पणिवाय् नलमे!

24. पयमिऩ्ऱि वाऴ
एकाक् करऩै ऎऴिल् ऐङ्करऩैप्
पूकाप् पवऩैप् पॊऱुमैक् कुणऩै
माका ळियवळ् मकऩै मऩऩे!
नीका ऎऩवे नितमुम् पणिये!

25. नलङ्कळ् पल वन्तु चेर
तेटि पणिवार् चिलपेर्: चिऱप्पाय्
आटिप् पणिवार् चिलपेर्: अणियाय्प्
पाटिप् पणिवार् चिलपेर्: अवरै
नाटित् तरुवाऩ् नलम् ऐमुकऩे!

26. पकै नीङ्क
तुट्टर् कुतर्क्कर् तॊलैन्ते पॊटियाय्प्
पट्टे इरियप् पटैयै विटुवाय्!
चिट्टर् पुकऴुम् तिऱमे! वळरुम्
मट्टिल् मतमार् मऴलैक् कळिऱे!

27. इतमाऩ वाऴ्वू पॆऱ
विण्नी: उटुनी: मिळिर्वा यूवूम्नी:
मण्नी: अऩल्नी: पुऩल्नी: मतिनी:
कण्नी: मणिनी: कविऩार् ऒळिनी:
ऎण्नी: ऎऩैआळ् इतम्चॆय् पवऩे!

28. नल्ल वऴियिल् चॆल्ल
तीय नॆऱिनात् तिकत्तिल् तिळैत्ते
आय नॆऱियै अऱिया तिरुन्तेऩ्
तूय नॆऱियिऩ् तॊटर्काट् टिऩैनी
आयूम् नॆऱियूम् अऱिवित् तऩैये!

29. पिऱवित् तुऩ्पम् नीङ्क
तॊल्लैप् पिऱवित् तुयर्मा कटलुळ्
अल्लल् वऴियिल् अऴुन्तल् मुऱैयो?
चॆल्वा! पिरमच् चॆऴुमा मणिये!
नल्लाय् करैएऱ्‌ ऱिटुम् ऐङ्करऩे!

Back to Top

30. अऱियामै अऴिय
मायै ऎऩुम्कार्त् तिरैयैत् तॆरिन्तुऎऩ्
पेयै विरट्टुम् पॆरुमाऩ् ऒरुवऩ्:
तायै निकर्त्त तऩिमा मुतल्वऩ्:
कायैक् कऩिआक् कुवऩ्कण् णियऩे!

31. नऩ्मैकळ् पॆऱ
अयिल्कै उळनम् अऱूमा मुकऱ्‌के
मयिलूर् तितऩै मकिऴ्न्ते अळित्ताऩ्
चॆयिर्तीर् अटियार् चिऱप्पाम् वकैयिल्
ऒयिलाय् नलम्तन्(तु) उयर्त्तुम् अवऩे.

32. अर्च्चित्तु अरुळैप् पॆऱ
करिमा मुकऩिऩ् करुणै अऱियार्
ऎरिवाय् नरकिल् इटरे पटुवार्:
विरिमा तवरुम् विरुम्पुम् पॆरियोऩ्
अरिता अरुच्चित्(तु) अवऩैप् पुकऴे.

33. ऎण्वकैच् चित्तिकळैप् पॆऱ
इरुनाऩ्(कु) अवताऩम् ऎण्चित्तिकळुम्
पॆरुमाऩ् उमैयिऩ् पॆरुम्पिळ् ळैयवऩ्
तरुवाऩ्! तरुवाऩ्! तरवे विरैवाय्
वरुवाऩ्! वरुवाऩ्! वऴुत्ताय् मऩऩे!

34. पिरणवप् पॊरुळै उणर
करुमाल् विऩैयैक् कळैन्ते अरुळुम्
तिरुवैन् तॆऴुत्तुम् तिकऴा ऱॆऴुत्तुम्
इरुनाऩ् कॆऴुत्तुम् ऎमतुऐङ् करऩार्
ऒरुपेर् ऎऴुत्ते: उणर्वाय् मऩऩे!

35. इऱै ऎण्णम् पॆऱ
अळवैक् कटन्ताऩ्: अकिलम् कटन्ताऩ्:
उळतत् तुवत्तिऩ् उयर्वैक् कटन्ताऩ्:
वळमाम् निलैमेल् वचिप्पाऩ् पॆरियोऩ्
उळमे अऱिन्तुइऩ् पुऱवे वरुवाय्!

36. पटित्तोर् तुऩ्पम् नीङ्क
कत्तुम् तरङ्कक् कटल्चूऴ् पुवियिल्
तित्तित् तिटुम्चॆन् तमिऴ्मा लैचॆयूम्
वित्तर् कळिऩ् ती विऩैयै विलक्कुम्
अत्तित् तलैयऩ् अरुट्पार् वैयते!

37. नल्ल कवि पाट
आरा अमुतम् ऎऩ आ चुकवि
चीराप् पुकलुम् तिऱमे अरुळ्वाय्!
तीराक् कलैकळ् तिकऴ्वा रितिये!
वाराय्! वळमे वळर्वा रणऩे!

38. विनायकऩैक् कण्टु मकिऴ
वेता कममे मिकवूम् पुकऴुम्
पाताम् पुयऩे! पणिचॆय् अटियेऱ्‌(कु)
आता र!निऩ(तु) अरुट्काट् चितर
वाता ऎऴिल् 'ओ' वटिवाऩवऩे!

39. विनायकऩिऩ् अरुळैप् पॆऱ
उम्पर् पुकऴुम् उऱूतिप् पॊरुळे!
तुम्पिच् चिरऩे! तॊऴुतेऩ्: तॊऴुतेऩ्:
नम्पुम् ऎऩैनी नऴुव विटामल्
अम्पॊऩ् करत्ताय् ऎऩैआण्(टु) अरुळे!

40. कुऱै तीर
कविञऩ् पुकऴुम् कविऩ् आर्तमिऴ् उऩ्
चॆविए ऱियूम्नी तिरुकल् चरियो?
पुविताऩ् पुकऴुम् पुऴैक्कैय! करम्
कुविवेऩ्: मकिऴ्वेऩ्: कुऱैतीर्त्तरुळे!

Back to Top

41. अरुळ् मऴैयिल् नऩैय
मङ्कै वलपै मणवा ळऩ् अरुळ्
पॊङ्कुम् पुलऩ् पोल् पॊऴिन्ते पुवऩम्
ऎङ्कुम् निऱैन्ते इरुक्किऩ् ऱतुकण्!
तुङ्कक् कुणत्तीर्! पुचियिऩ् तॊऴुते!

42. आणवम् अकल
मूल मलवा तऩैतीर् मुतल्वा!
चील चॆऴुम्चॆम् चटैयऩ् चिवऩार्
पाल! उयर्तऱ्‌ परऩे! अरुळ्ता!
कोलम् मिळिरुम् कुणमार् पॊरुळे!

43. पक्कुवम् पॆऱ
चित्ति तरुम्चत् तिनिपा तमते
ऎत्ति नमतिल् ऎऩैवन्(तु) उऱुमो?
अत्ति मुकवा!अरुमैत् तलैवा!
चत्ति तऩैया! तमियऱ्‌कु उरैये!

44. तुयरम् नीङ्क
मुतल्वा पटवे मुटिया(तु) इऩितो
इतमे अरुळा(तु) इरुत्तल् ऎऩ्ऩ? पॊऱ्‌
पतमे उटैयाय्! पणिन्तेऩ्! परैयिऩ्
पुतल्वा अरुळाय्! पुरैतीर्प् पवऩे!

45. पेररुळ् पॆऱ
चीलऩ् तुतिक्कैच् चिरऩै अऩवे
ञालत् तिऩिले नलम् ईवर् ऎवर्?
कोलच् चिकिवा कऩऩाम् कुकऩुम्
चालप् पुकऴुम् तऩिमऩ् अवऩे!

46. कवलैकळ् ऒऴिय
तिण्तोळ् चतुरुम् तिकऴ् ऐङ्करमुम्
वण्टार् कुऴलार् मकिऴ्न्ते मरुङ्किल्
पण्टे वळर्को लमतैप् पणिवाय्क्
कण्टेऩ्: कळित्तेऩ्: कवलै इलऩे!

47. ञाऩम् पॆऱ
मोऩ निलैयिल् मुऴुचित् तिपॆऱुम्
ञाऩम् तरुवाय्! नलमार् पॆरियोय्!
तीऩऩ् ऎऩैआळ् तिरुमऩ् करुणैत्
तेऩम् ऎऩवे तिकऴ्किऩ् ऱवऩे!

48. पिऱवि अच्चम् नीङ्क
अच्चम् विटुत्तेऩ् अरऩार् मुतलोर्
मॆच्चुम् पटियाय् मिळिर् ऐङ्कर! निऩ्
पच्चैत् तळिराम् पतमे पलमाय्
इच्चै यूटऩे पिटित्तेऩ् इतमे!

49. चकल चित्तिकळुम् पॆऱ
पक्ति नॆऱियिल् पलमाय् उऱैवार्
अत्ति मुकऩिऩ् अटियैप् पणिवार्;
मुत्ति पॆऱुवार्; मुतऩ्मै उऱुवार्;
चित्ति इटैवार् तिटमे! तिटमे!

50. पुकऴैप् पॆऱुवतऱ्‌कु
ताता चरणम्; चरणम् तळिर्त्ताळ्
नीता चरणम् चरणम्; निकर् इल्
वेता तरणे चरणम्; मिळर् ऐम्
पूता चरणम्! पुकऴ्नाऱ्‌ पुयऩे!

51. उलकम् वाऴ
ऊऴि मुतल्वऩ् उयर्वे ऴमुकऩ्
वाऴि! तिरुचत् तिकळुम् अणियाम्
वाऴि! कविऩार् वाच मलर्त्ताळ्
वाऴि! अटियार् वळम्वा ऴियवे!
Back to Top

This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org